GRANDHOTEL TATRA
Ubytovací řád

1. Hotel je povinen ubytovat pouze řádně přihlášené hosty a zaručuje služby odpovídající dané kategorii hotelu.

2. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do hotelu příslušnému pracovníku hotelu platný občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný průkaz totožnosti. Na jeho základě vydá hotel hostovi hotelovou legitimaci s uvedením názvu hotelu, jménem hosta, čísla pokoje, délkou pobytu a magnetickou kartu. Platnou hotelovou legitimaci host na požádání pracovníků hotelu prokazuje oprávněnost své přítomnosti v hotelu během pobytu.

3. Hotel je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor. Místa určená ke kouření jsou vyznačena. Pokud host poruší toto nařízení, bude povinen uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč.

4. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování. Poskytnuté služby hotelu si host platí na recepci hotelu, popřípadě v hotelové restauraci, lobby baru buď hotově nebo kartou. Ubytování se hradí předem formou uhrazení zálohové faktury. Při příjezdu je provedena předautorizace kreditní (bankovní) karty hosta. Předautorizace slouží pouze jako garance úhrady čerpání možných extrasů. Při uhrazení všech Vámi čerpaných extra služeb Vám bude nejpozději v den odjezdu tato předautorizace zrušena.

5. Pultové ceny ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci hotelu a na webových stránkách www.grandhoteltatra.cz jako součást online rezervace.

6. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytovaní.

7. Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 8.00 do 22.00 hodin, a však pouze po zapsání do knihy návštěv.

8. Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.

9. V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen pokoj odevzdat do 10.00 hod. Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd lze objednat za příplatek dle obsazenosti hotelu, kterou Vám sdělí recepce hotelu.

10. Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.

11. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky apod.) a dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče

12. Hoteloví hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím WI-FI.

13. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorech hotelu.

14. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v chodbách a dalších veřejných prostranstvích hotelu instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti.

15. Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

16. Se souhlasem hotelu mohou být spolu s hostem ubytováni i psi a jiná drobná zvířata hosta, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty a host si po svém zvířeti uklidí exkrementy. Cena za pobyt zvířat se účtuje dle platného ceníku. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host. Při příjezdu je provedena předautorizace kreditní (bankovní) karty hosta. Předautorizace slouží pouze jako garance úhrady možných škod způsobených zvířetem.

17. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou hoteloví hosté povinni dodržovat noční klid.

18. Případné stížnosti a závady na straně hotelu se řeší Reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned a především písemnou formou.

19. Za ztrátu a vystavení nové magnetické karty je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 200 Kč.

20. Za klenoty, peníze a jiné cenné věci hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy v hotelovém nebo pokojovém trezoru.

21. Parkování pro hotelové hosty je zajištěno bez poplatku na parkovišti. Nejedná se o hlídané parkoviště, hotel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

22. Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru je host povinen zapsat do formuláře, formulář podepsat a cenu zkonzumovaného zboží uhradit na recepci hotelu. Hotel je oprávněn požadovat vratnou kauci ve výši 1.000 Kč (formou předautorizace).

23. Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

24. Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.

25. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

Přejeme vám příjemný pobyt.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne: 01.01.2017